พามาดูบทบาทของ จป หัวหน้างาน และหลักสูตรการอบรม จป หัวหน้างาน
อบรม จป หัวหน้างาน
01 Jul
2022

หัวหน้างาน นอกจากจะมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายหรือตามแผนงานแล้ว หัวหน้างานยังมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและรายงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย อย่างไรก็ตาม หัวหน้างานจำเป็นต้องผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะทำให้หัวหน้างานได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองและเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน  จป หัวหน้างาน คืออะไร  จป. หัวหน้างาน ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน บุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในองค์กรส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับหน้าที่ของ จป หัวหน้างานตามกฎหมายแล้วมีอะไรบ้าง […]