พามาดูบทบาทของ จป หัวหน้างาน และหลักสูตรการอบรม จป หัวหน้างาน

อบรม จป หัวหน้างาน
01 Jul
2022

หัวหน้างาน นอกจากจะมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายหรือตามแผนงานแล้ว หัวหน้างานยังมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและรายงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย อย่างไรก็ตาม หัวหน้างานจำเป็นต้องผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะทำให้หัวหน้างานได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองและเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

 จป หัวหน้างาน คืออะไร 

จป. หัวหน้างาน ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน บุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในองค์กรส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับหน้าที่ของ จป หัวหน้างานตามกฎหมายแล้วมีอะไรบ้าง โดยมีดังต่อไปนี้ 

  • จป หัวหน้างานมีหน้าที่กำกับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานที่ตนเองได้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
  • มีหน้าที่วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ เพื่อค้นหาอันตรายหรือความเสี่ยงในเบื้องต้น 
  • จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานที่ตนเองได้รับผิดชอบโดยร่วมดำเนินการกับ จป ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือ จป ระดับวิชาชีพ 
  • มีหน้าที่สอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องหรือสอนวิธีการที่ถูกต้องให้กับลูกจ้างในหน่วยงานที่ตนเองได้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้าง 
  • มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นปลอดภัย 
  • กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างภายใต้หน่วยงานที่ตนเองได้รับผิดชอบ 
  • รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญใจอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง 
  • ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญใจ พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง 

หลักสูตรการอบรม จป หัวหน้างาน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของตนเอง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้เรียนรู้กับเกี่ยวกับการป้องกันและการควบคุมอันตราย ได้รู้จักวิธีการค้นหาอันตรายจากการทำงาน การตรวจสอบความปลอดภัยและการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 

หลังจากที่ผ่านการอบรม จป หัวหน้างานเรียบร้อยแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะได้ใบวุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยัน สำหรับนายจ้างที่ต้องการส่งพนักงานในระดับหัวหน้างานเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน ปัจจุบันสามารถสมัครอบรมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แล้ว ง่ายมาก สะดวกสบายไม่ยุ่งยากเลย เพราะมีหลายสถาบันที่ให้บริการรับจัดอบรม จป หัวหน้างานออนไลน์ อบรมผ่านแอพฯ ซูม คมชัดทั้งภาพและเสียงระดับ Full HD เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน